Mobilní psí pelíšek, Vladimír Mazač

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Provozovatelem obchodu Mobilní psí pelíšek je subjekt:

Blanka Mazačová
Protivec 60
Žlutice
36453
IČ: 66085411
Reg. Ž.Ú. Karlovy Vary

e-mail: mazac@mobilnipsipelisek.cz
www.mobilnipsipelisek.cz

1) Vytvoření objednávky

Kupní smlouva na jejímž základě je realizována učiněná objednávka a následný prodej zboží kupujícímu, vzniká na základě odeslání elektronické objednávky prodávajícímu a je od okamžiku vytvoření po převzetí objednaného zboží kupujícím považována za závaznou pro obě smluvní strany. Za podstatné podmínky takto vytvořené kupní smlouvy se považuje celý obsah objednávky - přesná specifikace vybraného zboží a objednaného počtu kusů, jednotková i celková cena objednaného zboží, zvolený způsob dopravy včetně její ceny, doručovací adresa i veškeré kontaktní údaje zákazníka a samozřejmě také termín doručení objednaného zboží k zákazníkovi. Takto specifikovaná objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany v okamžiku přijetí systémem elektronického obchodu o němž jsou prodávající i kupující vyrozuměni elektronickým potvrzením o přijetí objednávky a přidělením jednoznačného identifikačního čísla objednávky.

2) Dodací podmínky

Dodávka objednaného zboží podle dispozic potvrzené objednávky jsou realizovány od 7 dnů do 21 pracovních dnů od přijetí objednávky. Zboží je expedováno vždy v co nejkratším možném termínu. Ve výjimečných případech však může být dodací lhůta i delší, vždy je však kupující na tuto skutečnost předem upozorněn s možností řešení situace. Za splněnou dodávku se považuje dodání objednaného zboží na místo uvedené v objednávce. Součástí dodávky však není případná instalace zboží. Dopravu na adresu určení zajišťuje na náklady kupujícího prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod k použití výrobku (je-li třeba) a záruční list (není-li přiložen, platí jako záruční list daňový doklad).

3) Storno vytvořené objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího: Protože vytvořená objednávka na zakázku je pro obě smluvní strany závazná není možno objednávku pouze jednostranně ze strany kupujícího bez objektivních důvodů vypovědět. Kupující má však právo kdykoliv před odebráním objednaného zboží prodávajícího o storno vytvořené objednávky požádat. V souvislosti s plněním objednávky však již mohly prodávajícímu vzniknout objektivní a prokazatelně vynaložené náklady zejména střih na míru, šití, balení a expedice včetně marné dopravy zboží k zákazníkovi, poplatky za přepravu zboží od dodavatele k prodávajícímu, storno poplatek který po naší firmě požadují naši dodavatelé ( obvykle 10% z ceny zboží), skladné a podobné výdaje tak prodávajícímu vzniká škoda, kterou je kupující povinen na žádost prodávajícího uhradit. Upozorňujeme na skutečnost, že uhrazení takto vzniklé škody může být i exekučně vymáháno. Za objektivní důvody k jednostrannému zrušení objednávky ze strany kupujícího je považováno zejména nedodání zboží prodávajícím ve sjednaném termínu apod., vždy je však třeba dohody obou smluvních stran.

4) Reklamační řád

Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady, jak se projevuje a popis toho, jak k závadě došlo. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

5) Online platby

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz

Kontaktní údaje na společnost Comgate, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

6) Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.